facebook babyzonegr youtube channel twitter βρείτε μας στο pinterest! linkedin

Babyzone.gr – Όροι Χρήσης

Το παρόν αποτελεί τους γενικούς όρους και τις συνθήκες που διέπουν τη χρήση του Ιστότοπου babyzone.gr και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτόν και θα καλείται Σύμβαση. Η πρόσβαση, χρήση ή εγγραφή σε αυτόν τον Ιστότοπο, στις ενημερώσεις (newsletters) ή σε οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες προϋποθέτει από την πλευρά του Χρήστη του Ιστότοπου τη νομική αποδοχή των όρων και συνθηκών που περιγράφονται στο παρόν και ως εκ τούτου δεσμεύεται για την ορθή τήρηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Εισαγωγή

Σας καλωσορίζουμε στον Ιστότοπο www.babyzone.gr. Ο Ιστότοπος αυτός, καθώς και οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού (τα οποία για λόγους συντομίας θα αναφέρονται ως ο «Ιστότοπος»), σας παρέχονται από την Intelligent Media Ε.Π.Ε. με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κ. Βάρναλη αρ. 54. Οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης (ή «Σύμβαση») περιγράφουν τους όρους και τις συνθήκες που καθορίζουν τη χρήση του Ιστότοπου.

Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Η Intelligent Media Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών σε όρους αυτής της σύμβασης από καιρού εις καιρόν κατά τη δική της αποκλειστική διακριτική ευχέρεια. Τυχόν αλλαγές θα δημοσιεύονται άμεσα στον Ιστότοπο, ενώ θα δηλώνεται ρητώς η ημερομηνία από την οποία οι εν λόγω αλλαγές της Συμβάσεως θα τίθενται σε ισχύ. Η συνεχιζόμενη χρήση από εσάς αυτού του Ιστότοπου μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών συνιστά την από μέρους σας αποδοχή των εν λόγω αλλαγών. Συνεπώς, σε κάθε επίσκεψή σας στον Ιστότοπο οφείλετε όπως ελέγχετε τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με αυτήν τη Σύμβαση ή τον Ιστότοπο μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την Intelligent Media Ε.Π.Ε. στη διεύθυνση Κ. Βάρναλη 54, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233 ή στο τηλέφωνο 210-6856820 ή μέσω e-mail στο info@babyzone.gr.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται o Ιστότοπος

Αυτός ο Ιστότοπος βρίσκεται σε λειτουργία υπό την Intelligent Media Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα. Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε ενήλικες εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν ενδείκνυται η χρήση από παιδία κάτω από την ηλικία των 15 ετών χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.

Προσωπικά δεδομένα

Οι υφιστάμενες πρακτικές που ακολουθούμε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, περιγράφονται στα Προσωπικά Δεδομένα. Διατηρούμε το δικαίωμα όπως προβαίνουμε σε αλλαγές αυτών των πρακτικών και διαδικασιών από καιρού εις καιρόν κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Ο χρήστης του Ιστότοπου οφείλει να ενημερώνεται, με δική του ευθύνη, για τυχόν αλλαγές. Συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου και των υπηρεσιών αυτού, υποδηλώνει εκ μέρους του χρήστη πλήρη αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Χρήση των πληροφοριών και του περιεχομένου – Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με το περιεχόμενο

Μία ποικιλία πληροφοριών, συμβουλών, συστάσεων, μηνυμάτων, σχολίων, κειμένων, γραφικών, λογισμικού, ήχου, μουσικής, φωτογραφιών, videos, δεδομένων και άλλων υλικών (για συντομία «το Περιεχόμενο») είναι διαθέσιμα μέσω αυτού του Ιστότοπου. Μέρος του περιεχομένου παρέχεται από το  www.babyzone.gr και τους συνεργάτες ή τους προμηθευτές του, ενώ άλλο περιεχόμενο προέρχεται από άτομα που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο («Χρήστες»), π.χ. γνώμες και απόψεις Χρηστών, οι οποίες δίνονται μέσω αναρτήσεων σχολίων σε διαδικτυακές συζητήσεις, ιστολόγια και άλλες μορφές διαδραστικής επικοινωνίας που υποστηρίζονται από τον Ιστότοπο. Παρόλο που το  www.babyzone.gr έχει ως πρωταρχικό σκοπό την εξασφάλιση της ακρίβειας, εγκυρότητας και πληρότητας του περιεχομένου που αναρτάται στις σελίδες του, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί -και συνεπώς δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη- την ακρίβεια, πληρότητα ή ενημέρωση με σύγχρονα δεδομένα και πληροφορίες καμίας διαθέσιμης μορφής περιεχομένου, είτε αυτό παρέχεται από το www.babyzone.gr ή από τους Χρήστες του Ιστότοπου. Οποιεσδήποτε απόψεις, συμβουλές, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες που εκφράζονται ή καθίστανται διαθέσιμες από Χρήστες ή άλλα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκδοτών ιστολογίων (blogs), ανήκουν αποκλειστικά στον συγκεκριμένο Χρήστη ή τρίτο μέρος και όχι στο www.babyzone.gr. Ο Ιστότοπος δεν υποστηρίζει και δεν είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την αξιοπιστία καμίας άποψης, συμβουλής ή δήλωσης που αναρτάται σε αυτόν ή είναι διαθέσιμη μέσω αυτού από τους Χρήστες. Ως εκ τούτου το  www.babyzone.gr δε διατηρεί οιαδήποτε υποχρέωση να ελέγχει, διορθώνει ή αφαιρεί οποιαδήποτε τέτοιου είδους μορφή Περιεχομένου, θα διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση), κατά τη διακριτική του ευχέρεια και για οποιονδήποτε λόγο, να ελέγχει, να διορθώνει, να αφαιρεί, να μετακινεί ή να αρνείται το Περιεχόμενο αυτό.

Το διαθέσιμο επί του Ιστότοπου περιεχόμενο παρέχεται με προαπαιτούμενη τη συμφωνία ότι ούτε το www.babyzone.gr ούτε οι προμηθευτές του ή οι χρήστες του είναι εντεταλμένοι να παρέχουν και να διανείμουν ιατρικές, συμβουλευτικές, νομικές ή άλλου είδους επαγγελματικές υπηρεσίες ή συμβουλές.
Το παρεχόμενο περιεχόμενο έχει ως μοναδικό στόχο τη γενική εκπαίδευση και ενημέρωση. Δεν έχει ως στόχο να αντικαταστήσει, συμπληρώσει ή υποκαταστήσει ιατρικές συμβουλές ή γενικότερες συμβουλές υγείας ή να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ιατρικής διάγνωσης και θεραπείας για γενικές ή εξειδικευμένες περιπτώσεις. Περαιτέρω δεν στοχεύει να υποκαταστήσει την επαγγελματική συμβουλή και τις υπηρεσίες που παρέχονται από ιατρούς ή επιστήμονες της υγείας που γνωρίζουν επακριβώς τα δεδομένα που σχετίζονται με την περίπτωσή σας. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να προσφεύγει στις συμβουλές του ιατρού του ή άλλου επιστημονικού προσωπικού υγείας σχετικά με κάθε ιατρική του κατάσταση και πριν την έναρξη οποιασδήποτε νέας θεραπείας.  Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και το περιεχόμενο που αναρτώνται στο www.babyzone.gr δίνονται δεδομένης της αποδοχής από την πλευρά του Χρήστη της Αποποίησης Ευθύνης (Disclaimer).

Περιεχόμενο παρεχόμενο από τους Χρήστες

Δηλώσεις και απόδοση δικαιωμάτων

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για όλο το Περιεχόμενο που υποβάλλει, αναρτά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κάνει διαθέσιμο στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού. Εκ της ισχύος του ανωτέρω όρου, ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται προς το www.babyzone.gr ότι το υποβαλλόμενο περιεχόμενο δεν είναι εμπιστευτικό και ότι διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για την υποβολή, ανάρτηση ή με άλλο τρόπο διάθεσή του.

Το  www.babyzone.gr δεν ισχυρίζεται ότι διαθέτει δικαιώματα ιδιοκτησίας σε περιεχόμενο που υποβάλλεται, αναρτάται ή γίνεται με άλλο τρόπο διαθέσιμο από τους Χρήστες επί ή μέσω του Ιστότοπου. Ο Χρήστης διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του Περιεχομένου καθώς και το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο κατά την κρίση του. Ωστόσο, ο Χρήστης παρέχει στο www.babyzone.gr και στις συνεργαζόμενες με αυτό εταιρείες ένα παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, άνευ ημερομηνίας λήξης, με πλήρη δυνατότητα μεταβίβασης αυτού και χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα δικαίωμα και άδεια όπως περιγράφεται ακολούθως:

α. Σε ό,τι αφορά σε Περιεχόμενο εκτός φωτογραφιών, γραφικών, ηχητικού και οπτικοακουστικού [video] περιεχομένου καθώς και εκδόσεων που υποβάλλει, αναρτά ή κάνει με άλλο τρόπο διαθέσιμο ο Χρήστης σε δημόσιας πρόσβασης σελίδες του Ιστότοπου (δηλ. Περιεχόμενο που δεν χρησιμοποιείται σε ιδιωτική επικοινωνία), ο Χρήστης παρέχει την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, υιοθέτησης, έκδοσης, μετάφρασης, χρήσης σε παράγωγες εργασίες, διανομής, δημόσιας έκθεσης και δημόσιας προβολής τέτοιου Περιεχομένου (εξ’ ολοκλήρου ή κατά μέρος) παγκοσμίως μέσω του Ιστότοπου ή με άλλο τρόπο, ή/και την ενσωμάτωση αυτού σε άλλες παραγωγές σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, γνωστή σήμερα ή στο μέλλον.

β. Σε ό,τι αφορά σε φωτογραφίες, γραφικά, ηχητικό και οπτικοακουστικό [video] περιεχόμενο ή εκδόσεις που υποβάλλονται, αναρτώνται ή καθίστανται με άλλο τρόπο διαθέσιμες από το Χρήστη σε σελίδες δημόσιας πρόσβασης του Ιστότοπου, ο Χρήστης παρέχει την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, υιοθέτησης, έκδοσης, μετάφρασης, χρήσης σε παραγωγές, εργασίες, διανομής, δημόσιας έκθεσης και δημόσιας προβολής τέτοιου Περιεχομένου αποκλειστικά για το σκοπό που αυτό το Περιεχόμενο υποβλήθηκε, αναρτήθηκε ή έγινε με άλλο τρόπο διαθέσιμο.

Κανόνες Ορθής Χρήσης

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία, την παρούσα Σύμβαση καθώς και του κανόνες Ορθής Χρήσης.

Ιδιοκτησία και Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ιδιοκτησία

Ο Ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της Intelligent Media Ε.Π.Ε. Όλα τα δικαιώματα που αφορούν το Περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω του Ιστότοπου, η μορφή και οι ιδιότητες του Ιστότοπου, τα σχέδια, τα λογότυπα και οι εμπορικές ονομασίες που προβάλλονται από τον Ιστότοπο, καθώς και οι διαδικτυακές διευθύνσεις του Ιστότοπου αποτελούν ιδιοκτησία της Intelligent Media Ε.Π.Ε. ή των παρόχων με τους οποίους συνεργάζεται, και προστατεύονται από δικαιώματα μη αντιγραφής, εμπορικά σήματα, πατέντες και άλλα δικαιώματα και νόμους ιδιοκτησίας.

Άδεια χρήσης περιεχομένου

Το www.babyzone.gr σάς παρέχει μία μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, αναιρέσιμη και περιορισμένης φύσεως άδεια να δείτε, αντιγράψετε, εκτυπώσετε και διανείμετε Περιεχόμενο προερχόμενο από τον Ιστότοπο μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, με προαπαιτούμενη την μη αφαίρεση ή απόκρυψη οποιασδήποτε σήμανσης δικαιώματος μη αντιγραφής, δικαιώματος εμπορικού σήματος, ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που περιέχονται ή παρατίθενται εντός του Περιεχομένου. Δεν παρέχεται το δικαίωμα χρήσης Περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο με άλλον τρόπο εκτός των προαναφερομένων ή για άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Intelligent Media Ε.Π.Ε. Όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητώς σε αυτή τη σύμβαση διατηρούνται κατά αποκλειστικότητα από την Intelligent Media Ε.Π.Ε.

Σημειώσεις σχετικές με εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σχέδια που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο, κατοχυρωμένα ή μη, είναι ιδιοκτησία της Intelligent Media Ε.Π.Ε. ή άλλων τρίτων μερών. Δεν επιτρέπεται η χρήση ή η προβολή οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων, λογότυπων ή σχεδίων που είναι ιδιοκτησία της Intelligent Media Ε.Π.Ε. ή των συνεργατών της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή τους.

Όροι σχετικά με την επαφή σας με Διαφημιζόμενους ή άλλα Τρίτα Μέρη ή άλλους Ιστότοπους

Η επαφή σας με διαφημιζόμενες εταιρείες ή άλλα τρίτα μέρη που βρίσκονται ή είναι προσβάσιμα μέσω του Ιστότοπου παραμένουν αυστηρά μεταξύ σας και του τρίτου μέρους. Αυτή η επαφή σας περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες, στην πληρωμή για παράδοση αντικειμένων ή υπηρεσιών, καθώς και σε οποιουσδήποτε όρους, συνθήκες, εγγυήσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με αυτή την επαφή. Αυτοί οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι παρέχονται από το www.babyzone.gr αποκλειστικά με σκοπό τη διευκόλυνση των Χρηστών και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως σύσταση από την πλευρά του Ιστότοπου περιεχομένου, προϊόντων ή υπηρεσιών που προωθούνται από Ιστότοπους αυτών των τρίτων μερών. Η πρόσβαση και η χρήση αυτών των ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από αυτούς τους Ιστότοπους, γίνεται αποκλειστικά υπό την ευθύνη σας.

Το www.babyzone.gr δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πρακτικές χρήσης προσωπικών δεδομένων, ή αλλιώς σε σχέση με αυτά τα τρίτα μέρη ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι δυνατόν να παρασχεθούν από αυτά τα τρίτα μέρη. Συμφωνείτε δε ότι το www.babyzone.gr δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που δύναται να προκύψει ως αποτέλεσμα της επαφής που έχετε με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας αυτών των τρίτων μερών επί του Ιστότοπου.

Αποποίηση ευθύνης για εγγυήσεις σε σχέση με τον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος παρέχεται στη βάση του «ως υφίσταται» και «ως διατίθεται». Ο Ιστότοπος αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε δεδηλωμένων ή υπονοούμενων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όμως περιορισμό, όποιων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και νομιμότητας.

Το www.babyzone.gr δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε εγγύηση ότι ο Ιστότοπος θα εκπληρώσει τις απαιτήσεις του Χρήστη ή ότι η πρόσβαση σε αυτόν θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή άνευ λαθών ή ότι ελαττώματα, εφόσον υπάρχουν, θα επιδιορθωθούν. Το www.babyzone.gr δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που είναι δυνατόν να προκύψουν από τη χρήση του Ιστότοπου ή σχετικά με την ακρίβεια, ποιότητα ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών που παρέχονται από αυτόν τον Ιστότοπο.

Περιορισμός ευθύνης 

Το www.babyzone.gr και οι συνεργάτες του αποποιούνται οιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε συνέπεια που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με κάθε ενέργεια του Χρήστη σε σχέση με το διαθέσιμο περιεχόμενο μέσω του Ιστότοπου. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη να αξιολογήσει τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, και εν συνεχεία να αναλάβει όλες τις σχετικές αρνητικές επιπτώσεις, που συνεπάγεται η εμπιστοσύνη που αυτός δείχνει στην ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα αυτού του περιεχομένου. Αναγνωρίζει δε ρητώς ότι το www.babyzone.gr δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων μερών.

Επιπροσθέτως, το www.babyzone.gr και οι συνεργάτες του δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, συμπτωματικές, ποινικές ή συνεπαγόμενες ζημιές, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, κάθε απώλειας χρήσης, απώλειας κερδών, απώλειας δεδομένων, κόστους προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε άλλων ζημιών του είδους, όπως κι αν αυτές έχουν προκληθεί και σε σχέση με οποιαδήποτε βάση υπευθυνότητας, είτε πρόκειται για αθέτηση συμβολαίου, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας και αυστηρής ευθύνης), ή σχετικά με άλλες συνθήκες και οι οποίες ζημιές είναι αποτέλεσμα (1) της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του Ιστότοπου, (2) του κόστους προμήθειας υποκατάστατων υπηρεσιών, προϊόντων ή ιστότοπων, (3) της παράνομης πρόσβασης ή τροποποίησης των επικοινωνιών ή δεδομένων του Χρήστη, (4) τις δηλώσεις ή τη συμπεριφορά οποιουδήποτε τρίτου μέρους επί του Ιστότοπου, ή (5) οποιουδήποτε άλλου θέματος που σχετίζεται με τον Ιστότοπο.

Αυτοί οι περιορισμοί θα παραμένουν εν ισχύ άσχετα με το αν το www.babyzone.gr έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών και παρά οποιαδήποτε αποτυχία ουσιαστικού σκοπού τυχόν περιορισμένης επανόρθωσης.

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί όπως αποζημιώσει για οποιαδήποτε ζημία, το www.babyzone.gr, τους ιδιοκτήτες του, το προσωπικό του και τους συνεργάτες του και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενη με (1) την αθέτηση των όρων της Σύμβασης, ή (2) με το Περιεχόμενο που υποβάλλει, αναρτά ή μεταδίδει μέσω του Ιστότοπου.

Ενστάσεις σχετικές με το περιεχόμενο

Για οποιεσδήποτε ενστάσεις σχετικές με το περιεχόμενο μπορείτε να απευθύνεστε στο content@babyzone.gr ή τηλεφωνικά στο 210-6856820.

Ο λογαριασμός σας

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας όποιων κωδικών ασφαλείας σχετίζονται με τον λογαριασμό του στο www.babyzone.gr, για την παρακολούθηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με το λογαριασμό του, καθώς επίσης και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν μέσω του λογαριασμού του (εξαιρείται η περίπτωση που το  www.babyzone.gr από δική του αμέλεια προκαλέσει κενό ασφαλείας που θα επιτρέψει την παράνομη χρήση του λογαριασμού τού χρήστη από τρίτους).

Πολιτική για τη χρήση cookie

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου, το οποίο διαβιβάζεται στον υπολογιστή, στο έξυπνο τηλέφωνο ή στην ταμπλέτα σας μέσω του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies διαβιβάζονται στο χώρο μόνιμης αποθήκευσης της συσκευής σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορεί το σύστημά μας να σας αναγνωρίζει όταν την ξαναεπισκέπτεστε και να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας από εσάς.

Τα cookies μπορεί να είναι προσωρινά cookies (ή «συνεδρίας»), τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο ενώ επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ή μόνιμα cookies, τα οποία παραμένουν στο χώρο μόνιμης αποθήκευσης της συσκευής σας αφότου εξέλθετε από την ιστοσελίδα μας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς ή μέχρι να τα διαγράψει το πρόγραμμα περιήγησής σας μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Χρησιμοποιούμε λίγα προσωρινά cookies προκειμένου να σας θυμόμαστε καθώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αλλά επίσης επιτρέπουμε σε τρίτους (ειδικά στη Google) να χρησιμοποιούν αναλυτικά cookies (τόσο προσωρινά όσο και μόνιμα) στις ιστοσελίδες μας για τη συλλογή πληροφοριών για τις περιοχές της ιστοσελίδας μας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να ενισχύσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και να απλοποιήσουμε τη χρήση της. Δεν επιτρέπουμε άλλα cookies τρίτων, τα οποία παρακολουθούν τις συνήθειες περιήγησής σας προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση στοχευμένου μάρκετινγκ (ή «online συμπεριφορική διαφήμιση») στην ιστοσελίδα μας.

Οι ρυθμίσεις των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης έχουν οριστεί για να αποδέχονται τόσο τα δικά μας cookies όσο και cookies τρίτων. Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις (όσον αφορά τα δικά μας cookies και αυτά τρίτων) για να αποδέχονται τα cookies, για να σας ρωτούν αν θέλετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε κάποιο cookies κάθε φορά που αυτό στέλνεται ή για να απορρίπτονται τελείως όλα τα cookies. Συνιστούμε, για την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, να αποδεχτείτε τόσο τα δικά μας cookies όσο και τα cookies τρίτων. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης από τη γραμμή εργαλείων σας. Αν επιθυμείτε να μη χρησιμοποιείτε τα cookies της Google Analytics (Google DoubleClick), μπορείτε να επισκεφτείτε αυτή την ιστοσελίδα της Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) και να κάνετε λήψη του Google Analytics Opt-out Browser Add On.

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τα δικά μας cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να το κάνει αυτό. Εάν όμως προχωρήσετε σ' αυτή τη ρύθμιση, πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να μη διατίθεται κάποια λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και συνεπώς να μειωθεί η δυνατότητα χρήσης της.

Τροποποίηση ή αναστολή λειτουργίας του Ιστότοπου.

Η Intelligent Media Ε.Π.Ε. είναι δυνατόν να τροποποιήσει, διακόψει ή προσωρινά αναστείλει τη λειτουργία του Ιστότοπου οποιαδήποτε στιγμή, καθ’ ολοκληρίαν ή κατά μέρος, προσωρινώς ή μονίμως, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ειδοποίησης.

Λύση της Σύμβασης

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δυνατόν να λύσει τη Σύμβαση για οποιαδήποτε ή καμία αιτία, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μετά από πρότερη ειδοποίηση, η οποία θα τίθεται σε ισχύ άμεσα ή όπως ορίζεται στην ειδοποίηση. Μετά τη λύση, ο Χρήστης δεν θα έχει περαιτέρω δικαίωμα πρόσβασης στον Ιστότοπο. Οι όροι της Σύμβασης που αφορούν χρονικές περιόδους μετά από τη λύση θα συνεχίσουν να ισχύουν.

Ρήξη της σύμβασης

Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρος από το δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή, συμφωνείται ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτύπωση των προθέσεων των συμβαλλομένων μερών, όπως αυτές περιγράφονται σε αυτό τον όρο, ενώ οι υπόλοιποι όροι της Σύμβασης παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του Ιστότοπου www.babyzone.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τη χρήση του Ιστότοπου www.babyzone.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.